Inspectierapporten GGD

 • Risico-gestuurd Toezicht door de GGD

  Wij kijken ieder jaar weer uit naar de komst van de GGD!
 • Kids voor Kinderen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We doen ons nooit mooier of beter voor dan we zijn. We staan open voor feedback en horen graag als iets beter kan. De kwaliteit van onze kinderopvang komt ouders en hun kinderen, onze pedagogisch medewerkers en ons als managementteam direct ten goede.

  In principe vindt éénmaal per jaar een inspectie plaats. De GGD heeft een nieuwe inspectiemethodiek ingevoerd, het zogenaamde ‘risicogericht’ toezicht. Het voornemen is om kinderdagverblijven die hun zaken structureel voor elkaar hebben, op een aantal punten minder diepgaand te inspecteren. Hierdoor kan het zijn dat er niet ieder jaar een nieuw inspectierapport verschijnt. Een inspectie wordt schriftelijk aangekondigd. De exacte dag van de inspectie is wel onaangekondigd. Dus we weten van te voren in welke periode de GGD ons komt bezoeken, maar niet op welke dag.

  De inspectie bestaat uit minstens drie onderdelen:

  • Bezoek aan de vestiging van Kids voor Kinderen.
  • Gesprekken met de vestigingsmanager, de pedagogisch medewerkers en de directie.
  • Een vragenformulier voor de oudercommissie.
 • Tijdens de inspectie wordt o.a. gekeken naar:

  – Pedagogisch handelen – Welbevinden kinderen – Pedagogisch Beleidsplan – Veiligheidsbeleid – Gezondheidsbeleid – Persoonsgegevens werknemers – Medicijnprotocol – Diploma’s – verklaring omtrent gedrag (VOG) – Rooster inzet pedagogisch medewerkers – Kindplanning – Klachtenregeling – Reglement Oudercommissie – Vragenlijst Oudercommissie

Linkermenu pictogram